* Login   * Register


Last visit was:
It is currently Sun Jul 22, 2018 7:49 pm
View unanswered posts
View active topics

Post new topic Reply to topic  [ 6 posts ] 
Author Message
 Post subject: Code Javascript hữu ích
PostPosted: Tue Jun 02, 2009 9:54 pm 
Offline

Joined: Thu Feb 05, 2009 1:48 pm
Posts: 21
Đặt mật khẩu cho trang web

Bạn có thể hạn chế số người truy cập trang web của bạn bằng cách tạo thêm trang web có chứa đoạn Script dưới đây làm trang đòi hỏi mật khẩu. Khi người xem nhập đúng mật khẩu, họ sẽ được chuyển qua trang cần xem.

<SCRIPT>
function passWord()
{
var testV = 1;
var pass1 = prompt('Ban nhap mat khau roi bam nut OK hay bam Cancel de huy bo',' ');
while (testV < 3)
{
if (!pass1)
history.go(-1);
if (pass1.toLowerCase() == "echip")
{
alert('Mat khau duoc chap nhan');
window.open('index.html');
break;
}
testV+=1;
var pass1 =
prompt('Khong truy cap duoc vi mat khau sai. Hay thu lai lan nua.','Mat khau');
}
if (pass1.toLowerCase()!="password" & testV ==3)
history.go(-1);
return " ";
}
</SCRIPT>
<CENTER>
<FORM>
<input type="button" value="Bam vao day de nhap mat khau truy cap" onClick="passWord()">
</FORM>
</CENTER>

Bạn đặt đoạn mã trên vào giửa thẻ <body>...</body>. Thay đổi mật khẩu ở dòng if (pass1.toLowerCase() == "matkhau") và chỉ định trang web được mở nếu nhập đúng mật khẩu ở dòng window.open('index.html');
Chú ý: Cách đặt mật khẩu như bài này chỉ nhằm giảm bớt lượng truy cập của người “lướt web” bình thường chứ không nhằm mục đích bảo mật vì người có kinh nghiệm sẽ xem mã nguồn (viewsource) để biết mập khẩu.
Các bạn có thể “chế biến” thêm các đoạn Script để ngăn không cho người xem mở menu phím phải chuột, không cho save và không cho hiển thị Toolbar của trình duyệt để hạn chế chặt chẻ hơn. Việc này xin nhường cho các bạn đọc khác đóng góp.


Report this post
Top
 Profile E-mail  
Reply with quote  
 Post subject: Re: Code Javascript hữu ích
PostPosted: Tue Jun 02, 2009 9:55 pm 
Offline

Joined: Thu Feb 05, 2009 1:48 pm
Posts: 21
TẠO CHỮ RỰC LỬA
Để trang trí cho tiêu đề của trang web thêm sinh động, chúng ta hãy làm cho nó “rực chói” lửa đỏ bằng Java Scrip ai nhìn vào cũng phải chói mắt. Cái này bạn có thể kết hợp với đoạn mã tạo “Màn hình rung chuyển” của bác Bảo Kha. Lúc đó thì hoả hoạn xem làm rung trời lở đất trên màn hình. (hi hi). Ở đây, tôi chỉ làm “chữ rực lửa” còn nếu các bạn có nhu cầu thì có thêm đoạn mã của bác Bảo Kha vào.

<html>
<head>
<title></title>
</head>

<body bgcolor="#000000" text="#FFFFFF">
<center>
<span id="theText" style="width:100%">
<br><font face="Arial" color="#FFFF00"><font size="7">Chu ruc lua!!! </font><br>
&nbsp;</font>
</span>
<script>
<!--
//range of glowing
var from = 3;
var to = 9;

//speed of pulsing
var delay = 40;

//color of glow, name or RGB value (example:'#00FF00')
var glowColor = "Red";


//NO MORE EDITING!!!
var i = to;
var j = 0;

//can be called here or whenever you want the text to start pulsing
textPulseDown();

function textPulseUp()
{
if (!document.all)
return
if (i < to)
{
theText.style.filter = "Glow(Color=" + glowColor + ", Strength=" + i + ")";
i++;
theTimeout = setTimeout('textPulseUp()',delay);
return 0;
}

if (i = to)
{
theTimeout = setTimeout('textPulseDown()',delay);
return 0;
}

}

function textPulseDown()
{
if (!document.all)
return
if (i > from)
{
theText.style.filter = "Glow(Color=" + glowColor + ", Strength=" + i + ")";
i--;
theTimeout = setTimeout('textPulseDown()',delay);
return 0;
}

if (i = from)
{
theTimeout = setTimeout('textPulseUp()',delay);
return 0;
}
}

//-->
</script>
</center>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><font face="Arial">Lê Kh&#7855;c Nh&#432;</font></p>
</body>
</html>


Report this post
Top
 Profile E-mail  
Reply with quote  
 Post subject: Re: Code Javascript hữu ích
PostPosted: Tue Jun 02, 2009 9:55 pm 
Offline

Joined: Thu Feb 05, 2009 1:48 pm
Posts: 21
Hiệu ứng Java: Tạo một cửa sổ PopUp

Giúp bạn thiết kế một cửa sổ Popup giống như các cửa sổ quảng cáo hay là thông tin, tin tức. Cửa sổ này sẽ hiện lên sau 3 giây (thay đổi bằng thông số trong dòng setTimeout('windowProp(text)', 3000);) khi mở trang web và tự động tắt sau 5 giây (thay đổi bằng thông số trong dòng setTimeout('closeWin(newWindow)', 5000);

<html>

<head>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
function popupWin() {
text = "<html>\n<head>\n<title>Pop Window</title>\n<body>\n";
text += "<center>\n<br>";
text += "<a href='http://www.echip.com.vn/' target='_blank'><h2>New JavaScripts</h2></a>";
text += "</center>\n</body>\n</html>\n";
setTimeout('windowProp(text)', 3000); // delay 3 seconds before opening
}
function windowProp(text) {
newWindow = window.open('','newWin','width=300,height=100');
newWindow.document.write(text);
setTimeout('closeWin(newWindow)', 5000); // delay 5 seconds before closing
}
function closeWin(newWindow) {
newWindow.close(); // close small window and depart
}
// End -->
</script>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>var d = new Date</title>
</head>

<body>
<BODY onLoad="popupWin()">

</body>

</html>


Report this post
Top
 Profile E-mail  
Reply with quote  
 Post subject: Re: Code Javascript hữu ích
PostPosted: Tue Jun 02, 2009 9:56 pm 
Offline

Joined: Thu Feb 05, 2009 1:48 pm
Posts: 21
Đặt Calendar vào trong trang web

Bạn chèn đoạn mã dưới đây vào giửa các thẻ <body><SCRIPT> và </SCRIPT></body>

// Begin
// SET ARRAYS
var day_of_week = new Array('Sun','Mon','Tue','Wed','Thu','Fri','Sat');
var month_of_year = new Array('January','February','March','April','May','June','July','August','September','October','November','December');

// DECLARE AND INITIALIZE VARIABLES
var Calendar = new Date();

var year = Calendar.getYear(); // Returns year
var month = Calendar.getMonth(); // Returns month (0-11)
var today = Calendar.getDate(); // Returns day (1-31)
var weekday = Calendar.getDay(); // Returns day (1-31)

var DAYS_OF_WEEK = 7; // "constant" for number of days in a week
var DAYS_OF_MONTH = 31; // "constant" for number of days in a month
var cal; // Used for printing

Calendar.setDate(1); // Start the calendar day at '1'
Calendar.setMonth(month); // Start the calendar month at now


/* VARIABLES FOR FORMATTING
NOTE: You can format the 'BORDER', 'BGCOLOR', 'CELLPADDING', 'BORDERCOLOR'
tags to customize your caledanr's look. */
var TR_start = '<TR>';
var TR_end = '</TR>';
var highlight_start = '<TD WIDTH="30"><TABLE CELLSPACING=0 BORDER=1 BGCOLOR=DEDEFF BORDERCOLOR=CCCCCC><TR><TD WIDTH=20><B><CENTER>';
var highlight_end = '</CENTER></TD></TR></TABLE></B>';
var TD_start = '<TD WIDTH="30"><CENTER>';
var TD_end = '</CENTER></TD>';

/* BEGIN CODE FOR CALENDAR
NOTE: You can format the 'BORDER', 'BGCOLOR', 'CELLPADDING', 'BORDERCOLOR'
tags to customize your calendar's look.*/

cal = '<TABLE BORDER=1 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 BORDERCOLOR=BBBBBB><TR><TD>';
cal += '<TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=2>' + TR_start;
cal += '<TD COLSPAN="' + DAYS_OF_WEEK + '" BGCOLOR="#EFEFEF"><CENTER><B>';
cal += month_of_year[month] + ' ' + year + '</B>' + TD_end + TR_end;
cal += TR_start;

// DO NOT EDIT BELOW THIS POINT //

// LOOPS FOR EACH DAY OF WEEK
for(index=0; index < DAYS_OF_WEEK; index++)
{

// BOLD TODAY'S DAY OF WEEK
if(weekday == index)
cal += TD_start + '<B>' + day_of_week[index] + '</B>' + TD_end;

// PRINTS DAY
else
cal += TD_start + day_of_week[index] + TD_end;
}

cal += TD_end + TR_end;
cal += TR_start;

// FILL IN BLANK GAPS UNTIL TODAY'S DAY
for(index=0; index < Calendar.getDay(); index++)
cal += TD_start + ' ' + TD_end;

// LOOPS FOR EACH DAY IN CALENDAR
for(index=0; index < DAYS_OF_MONTH; index++)
{
if( Calendar.getDate() > index )
{
// RETURNS THE NEXT DAY TO PRINT
week_day =Calendar.getDay();

// START NEW ROW FOR FIRST DAY OF WEEK
if(week_day == 0)
cal += TR_start;

if(week_day != DAYS_OF_WEEK)
{
// SET VARIABLE INSIDE LOOP FOR INCREMENTING PURPOSES
var day = Calendar.getDate();

// HIGHLIGHT TODAY'S DATE
if( today==Calendar.getDate() )
cal += highlight_start + day + highlight_end + TD_end;

// PRINTS DAY
else
cal += TD_start + day + TD_end;
}
// END ROW FOR LAST DAY OF WEEK
if(week_day == DAYS_OF_WEEK)
cal += TR_end;
}
// INCREMENTS UNTIL END OF THE MONTH
Calendar.setDate(Calendar.getDate()+1);

}// end for loop

cal += '</TD></TR></TABLE></TABLE>';

// PRINT CALENDAR
document.write(cal);

// End

Nếu bạn muốn sử dụng đoạn mã này cho nhiều trang web thì nên tách ra thanh một file riêng, thí dụ: calendar.js, file này nằm cùng thư mục với file htlm. Sau đó đặt đoạn mã dưới đây vào nơi mà bạn muốn hiển thị lịch.

<SCRIPT SRC="calendar.js"></SCRIPT>

Bạn có thể sửa ngày tháng sang tiếng Việt với font Unicode (charset=utf-8)


Report this post
Top
 Profile E-mail  
Reply with quote  
 Post subject: Re: Code Javascript hữu ích
PostPosted: Tue Jun 02, 2009 9:58 pm 
Offline

Joined: Thu Feb 05, 2009 1:48 pm
Posts: 21
---------
Không cho bấm chuột phải (no right-click):<script language="javascript">
function click() {
if (event.button==2) {
alert('Xin loi, chuot phai khong co tac dung!')
}
}
document.onmousedown=click
</script>

Bạn có thể đưa hai đoạn script trên vào bất kỳ đâu trong mã nguồn của trang web, nhưng nhớ là phải đặt phía sau thẻ <body>. Tuy nhiên để tránh bị phát hiện ra mã nguồn, bạn nên đặt chúng vào khoảng giữa của trang web.
Chúc bạn thành công!


Report this post
Top
 Profile E-mail  
Reply with quote  
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 6 posts ] 


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You can post new topics in this forum
You can reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron

Free Forum Hosting · php-BB© · Internationalization Project · Report abuse · Terms Of Use/Privacy Policy
© Forums-Free.com 2009