* Login   * Register


Last visit was:
It is currently Fri Dec 14, 2018 5:30 pm
View unanswered posts
View active topics

Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 
Author Message
 Post subject: ÔN THI ĐÂY BÀ KON!!!
PostPosted: Wed Jun 03, 2009 12:02 am 
Offline

Joined: Sun Feb 08, 2009 11:00 pm
Posts: 29
---------
LẶP TRÌNH ỨNG DỤNG MẠNG
1. Hiển thị thời gian hệ thống
<script type="text/javascript">
var mydate=new Date()
var year=mydate.getYear()
var day=mydate.getDay()
var month=mydate.getMonth()
var daym=mydate.getDate()
var phut=mydate.getMinutes()
var gio=mydate.getHours()
var giay=mydate.getSeconds()
if (daym<10)daym="0"+daym
var dayarray=new Array("Chủ nhật","Thứ hai","Thứ Ba","Thứ Tư","Thứ Năm","Thứ Sáu","Thứ bảy")var montharray=new Array("/ 01","/ 02","/ 03","/ 04","/ 05","/ 06","/ 07","/ 08","/ 09","/ 10","/ 11","/12")document.write("<strong > Today_" +dayarray[day]+"_Ngày "+daym+" "+montharray[month]+" / "+year+"</strong>" )
</script>
2. Kiểm tra thông tin đăng nhập
<script type="text/javascript">
function checkinput()
{
if(document.submit.email.value=="")
{
alert("vui lòng nhập địa chi email của bạn.");
document.submit.email.focus();
return false;
}
if(document.submit.username.value=="")
{
alert("vui lòng nhập tên đăng nhập của bạn.");
document.submit.username.focus();
return false;
}
if(document.submit.password.value=="")
{
alert("vui lòng nhập mật khẩu của bạn.");
document.submit.password.focus();
return false;
}
return true;
}
</script>
3. Đăng kí thành viên
<?php
$conn=mysql_connect("localhost","root","")or die("chit");
mysql_select_db("mysqlserver",$conn);
$email=$_POST["email"];
$username=$_POST["username"];
$password=$_POST["password"];
$name=$_POST["name"];
$lastname=$_POST["lastname"];
$birthday=$_POST["birthday"];
$job=$_POST["job"];
$company=$_POST["company"];
$address=$_POST["address"];
$city=$_POST["city"];
$country=$_POST["country"];
$gender=$_POST["gender"];
$sql="select*from admin where email='$email' and username='$username'";
$kq=mysql_query($sql,$conn);
if(mysql_num_rows($kq)!=0)
{
echo"email nay da ton tai";
}
else
{
$sql="insert into admin(email,username,password,name,lastname,birthday,job,company,address,city,country,gender) value('$email','$username','$password','$name','$lastname','$birthday','$job','$company','$address','$city','$country','$gender')";
$kq=mysql_query($sql,$conn);
include("thanhvien.html");
}
?>
4. Đăng nhập
<html>
<body>
<?php
$conn=mysql_connect("localhost","root","")or die("khong ket noi duoc co so du lieu");
mysql_select_db("mysqlserver",$conn);
$username=$_POST["username"];
$password=$_POST["password"];
$sql="select*from admin where username='$username' and password='$password'";
$kq=mysql_query($sql,$conn);
if(mysql_num_rows($kq)==0)
{
include("thongbao.html");
}
else
{
include("new.html");
}
?>
</body>
</html
5. Tiềm kiếm
<?php
$link=mysql_connect("localhost","root","")or die("Khong ket noi duoc CSDL");
mysql_select_db("mysqlserver",$link)or die("Khong tim thay table nay trong CSDL");
$cachtim=$_POST['txttim'];
$totalRows=0;
$paging="";
if($cachtim=='mainboard')
{
$ten=$_POST["search"];
$kq="SELECT* FROM mainboard WHERE hangsx like '%$ten%'";
$result=mysql_query($kq,$link);
$totalRows=mysql_num_rows($result);
$rows=mysql_num_rows($result);
if($rows==0)
{
echo "Khong Tim Thay!!";
}
else
{
echo "Search by:hang sx";
echo"<br> Tong so mau tintim thay :$totalRows";
echo"<br>";
echo "<table border=1><tr>
<td>Hangsx</td>
<td>Loai</td>
<td>Gia</td>
</tr><br>";
while($array=mysql_fetch_array($result))
{
echo "<tr>
<td><font color='red'>".$array['hangsx']."</font></td>
<td>".$array['loai']."</td>
<td>".$array['giathanh']."</td>
</tr>";
}
echo "</table>";
}
}
?>
6. Tạo guestbook
Tạo file create.php
<?php
include("connectdb.php");
if(isset($_POST['submit'])) {
$name = $_POST['name'] ;
$age = $_POST['age'];
$email = $_POST['email'];
$address = $_POST['address'];
$comments = $_POST['comments'];
$sql= "INSERT INTO guestbook(name, age, email, address, comments)VALUES ('".$name."', '".$age."', '".$email."', '".$address."', '".$comments."')";
mysql_query($sql) or die(mysql_error());
?>
<a href="view.php">View my address book</a>
<?}?>
Tạo file connectdb.php
<?php
$conn=mysql_connect("localhost","root","")or die("khong ket noi duoc co so du lieu");mysql_select_db("mysqlserver",$conn);
?>
Tạo file view.php
<?php include("connectdb.php"); ?>
<h2>View My Address Book!!</h2>
<?php
$result = mysql_query("select * from guestbook") or die (mysql_error());
while ($row = mysql_fetch_array($result))
{
echo "<b>Name:</b>";
echo $row["name"];
echo "<br>\n";
echo "<br>\n";
echo "<b>Age:</b>";
echo $row["age"];
echo "<br>\n";
echo "<br>\n";
echo "<b>Email:</b>";
echo $row["email"];
echo "<br>\n";
echo "<br>\n";
echo "<b>Comments:</b>";
echo $row["comments"];
echo "<br>\n";
echo "<br>\n";
echo "<br>\n";
}
mysql_free_result($result);
?>
<h2><a href="guestbook.html">Sign My Guest Book!!</a></h2>
7. Giới thiệu về HTML
HTML là từ viết tắt của HyperText Markup Language có nghĩa là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản-Ngôn ngữ để viết các trang Web là công nghệ cốt lỗi kiểm soát những gì trình duyệt Web sẽ hiển thị trên màn hình.
HTML do Tim Berner Lee phát minh và được W3C(World Wide Web Consortium) đưa ra chuẩn vào năm 1994. Ban đầu HTML được thiết kế để các nhà khoa học có thể tạo ra các hồ sơ văn bản chứa đựng cả các định dạng cơ bản và các liên kết đến các thông tin khác nhau.
Một file HTML là một file text bao gồm nhiều thẻ nhỏ.
Những thẻ hiển thị nói cho trình duyệt biết nó phải hiển thị trang đó như thế nào.
Một file HTML phải có phần mở rộng là .htm hoặc .html. Lý do sử dụng phần mở rộng là .htm hoặc .html là do ngày trước những phần mềm chỉ hiểu được phần mở rộng tối đa là ba ký tự (htm). Còn ngày nay thì chúng ta có thể lưu tập tin html dưới dạng tập tin mở rộng .html
Một file HTML có thể được tạo bởi một trình soạn thảo đơn giản như Notepad, Microsoft Office FrontPage 2003, Dream weaver…
8. Tạo file Upload
Tạo file upload.php
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>UPLOAD FILE</title>
</head>
<body>
<form method="POST" enctype="multipart/form-data" action="xuly.php">
<b>UPLOAD PICTURE</b><br>
Chon hinh: <input type="file" name="userfile" size="20"><br>
<input type="submit" name="B1">
</form>
</body>
</html>
Tạo file xuly.php

<?php
/*
echo "userfile = $userfile<br>";
echo "userfile_name = $userfile_name<br>";
echo "userfile_size = $userfile_size<br>";
echo "userfile_type = $userfile_type<br>";
*/
if ($userfile=="none")
{
echo "khong co file nào de load";
exit;
}
if ($userfile_size==0)
{
echo "kich thuoc cua file la rong";
exit;
}
if ($userfile_type != "image/gif" && $userfile_type != "image/pjpeg" && $userfile_type != "image/bmp" && $userfile_type !="image/JPG")
{
echo "khong phai la file image/gif,jpeg,bmp";
exit;
}

$upfile = "C:\\AppServ\\www\\Upload\\hinh\\$userfile_name"; //thu muc chua hinh tren server
if (!copy($userfile, $upfile))
{
echo "khong the chuyen file nay vao thu muc";
exit;
}
echo "Da upload thanh cong<br><br>";
echo "<hr size=1><br>Click de xem hinh <a href='hinh/$userfile_name'><b>$userfile_name";// thu muc chua hinmh tren server
?>
9.


Report this post
Top
 Profile E-mail  
Reply with quote  
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You can post new topics in this forum
You can reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron

Free Forum · php-BB© · Internationalization Project · Report abuse · Terms Of Use/Privacy Policy
© Forums-Free.com 2009