* Login   * Register


Last visit was:
It is currently Mon Aug 26, 2019 7:45 am
View unanswered posts
View active topics

Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 
Author Message
 Post subject: ÔN THI NÈ CÁC BẠN!!!!
PostPosted: Tue Jun 02, 2009 11:58 pm 
Offline

Joined: Sun Feb 08, 2009 11:00 pm
Posts: 29
---------
BÀI TẬP:
Bài 1: Hãy thiết kế giao diện như hình dưới đây bằng ngôn ngữ PHP.


CODE HTML:
<html>
<head>
<title>New Page 1</title>
</head>
<body>
<form method="POST" action="xuly.php">
Ho ten: <input type="text" name="hoten" size="20"><br>
Gioi tinh: <input type="radio" value="nam" name="R1" checked>
<input type="radio" value="nu" name="R1"> Nu <br>

Que quan: <select size="1" name="D1">
<option selected>vinh long</option>
<option>can tho</option>
</select><br>

<input type="submit" value="Submit" name="B1"><br>
</form>
</body>
</html>
Bài giải: bài 1
<html>
<head>
<title>Bai tap 1</title>
</head>
<body>
<?php
echo "<form method=\"POST\" action=\"xuly.php\">";
echo "Ho ten: <input type=\"text\" name=\"hoten\" size=\"20\"><br>";
echo "Gioi tinh: <input type=\"radio\" value=\"nam\" name=\"R1\" checked>";
echo "<input type=\"radio\" value=\"nu\" name=\"R1\"> Nu <br>";
echo "Que quan: <select size=\"1\" name=\"D1\">";
echo "<option selected>vinh long</option>";
echo "<option>can tho</option></select><br>";
echo "<input type=\"submit\" value=\"Submit\" name=\"B1\"><br>";
echo "</form>";
echo "</body>";
echo "</html>";
?>
</body>
</html>
Bài 2: Ta có một file php có mã code như hình dưới đây:

<html>
<head>
<title>New Page 1</title>
</head>
<body>
<form method="POST" action="xuly.php">
Ho ten: <input type="text" name="hoten" size="20"><br>
Dia chi: <input type="text" name="hoten" size="20"><br>

Gioi tinh: <input type="radio" value="nam" name="R1" checked>
<input type="radio" value="nu" name="R1"> Nu <br>
Que quan: <select size="1" name="D1">
<option selected>vinh long</option>
<option>can tho</option>
</select><br>
<input type="submit" value="Submit" name="B1"><br>
</form>
</body>
</html>

Giả sử trong php có 4 biến có giá trị như sau:
<php $a = "Tran Ngoc Lan"; $b = "F1"; $c = "nu"; $d = "ct";?>

Yêu cầu: Viết code sao cho khi chạy trang web các đối tượng trong form lần lượt mang giá trị của các biến trên.


Bài giải bài 2:
<html>
<head>
<title>bai 2</title>
</head>
<body>
<?php $a = "Tran Ngoc Lan"; $b = "F1"; $c = "nu"; $d = "ct";?>
<form method="POST" action="xuly.php">
Ho ten: <input type="text" name="hoten" value = "<?=$a?>" size="20"><br>
Dia chi: <input type="text" name="dia chi" value = "<?=$b?>" size="20"><br>

Gioi tinh: <input type="radio" value="nam" name="R1"
<?php if ($c == "nam") echo "checked"?>>
<input type="radio" value="nu" name="R1"
<?php if ($c == "nu") echo "checked"?>> Nu <br>
Que quan:
<select size="1" name="D1">
<option value = "vl" <?php if ($d == "vl") echo "selected"?> >vinh long</option>
<option value = "ct" <?php if ($d == "ct") echo "selected"?> >can tho</option>
</select><br>

<input type="submit" value="Submit" name="B1"><br>
</form>
</body>
</html>
Buổi 3
Bài 3: Bạn Mai có mua 30 cái điện thoại với đơn giá là $88.32 với thuế xuất là 0.05. Viết trang web để thông báo cho bạn Mai biết tổng số tiền phải trả cho cửa hàng đó.

Bài giải bài 3
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<?php
$soluong = 30;
$gia = 88.32;
$thue = 0.05;
$tongtien = $soluong * $gia;
$tongtien = $tongtien + ($tongtien*$thue); //bo sung thue
$tongtien = number_format($tongtien, 2); //dinh dang ket qua
echo "Ban mua <b>$soluong</b> mat hang voi don gia <b>\$$gia</b>. Cong voi thue, tong so tien la <b>\$$tongtien</b>";
?>
</body>
</html>
Bài 4: Ta có giao diện như hình dưới đây.

a. Khi người dùng nhập thông tin và nhấn nút Submit, dữ liệu sẽ được truyền qua một trang khác (trang xuly.php) và cho hiển thị thông tin mà người dùng vừa nhập. Yêu cầu: viết trang xử lý.
b. Khi người dùng nhập thông tin và nhấn nút Submit, dữ liệu sẽ được truyền vào chính trang đó và cho hiển thị thông tin mà người dùng vừa nhập. Yêu cầu: viết thêm phần xử lý đó.

Bài giải bài 4
 Câu a:
Trang giao diện:
<html>
<head>
<title>New Page 1</title>
</head>
<body>
<form method="POST" action="xuly.php”>
<p><b>TRANG DANG NHAP</b></p>
<p>email: <input type="text" name="email" size="20"></p>
<p>password: <input type="password" name="password" size="20"></p>
<p><input type="submit" value="Submit" name="B1"></p>
<p>&nbsp;</p>
</form>
</body>
</html>
Trang xuly.php
<html>
<head>
<title>New Page 1</title>
</head>
<body>
<?PHP
if (isset($B1)){
echo "<hr>";
echo "<b>THONG TIN BAN VUA NHAP LA:<BR>";
echo "Email: $email <BR>";
echo "Password: $password";
}
?>
</body>
</html>
Câu b:
<html>
<head>
<title>New Page 1</title>
</head>
<body>
<form method="POST" action="<?=$PHP_SELF?>">
<p><b>TRANG DANG NHAP</b></p>
<p>email: <input type="text" name="email" value = "<?=$email?>" size="20"></p>
<p>password: <input type="password" value = "<?=$password?>" name="password" size="20"></p>
<p><input type="submit" value="Submit" name="B1"></p>
<p>&nbsp;</p>
</form>
<?PHP
if (isset($B1)){
echo "<hr>";
echo "<b>THONG TIN BAN VUA NHAP LA:<BR>";
echo "Email: $email <BR>";
echo "Password: $password";
}
?>
</body>
</html>


Report this post
Top
 Profile E-mail  
Reply with quote  
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2 posts ] 


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You can post new topics in this forum
You can reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron

Free Forum Hosting · php-BB© · Internationalization Project · Report abuse · Terms Of Use/Privacy Policy
© Forums-Free.com 2009